Raport general privind activitatile Arhiepiscopiei Bucurestilor in anul 2023 (Text integral) - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2024 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2023 (Text integral)

[2024-02-10]
de Sorin Ionițe

Ședința anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc sâmbătă dimineață, la Palatul Patriarhiei. Întrunirea a fost prezidată de Patriarhul Daniel, care a prezentat raportul general privind activitățile eparhiei în anul 2023.
Textul integral:
Pastorația persoanelor vârstnice – o lucrare filantropică și socială
– Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2023 –
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2023 drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești.
Activitatea administrativă, cultural-educațională și social-filantropică desfășurată în anul 2023 a cunoscut o bogată și semnificativă rezonanță atât în rândul slujitorilor Bisericii, cât și în rândul credincioșilor. Biserica Ortodoxă depune eforturi importante pentru ajutorarea persoanelor vârstnice.
Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești a fost un prilej de comemorare a celor inspirați de Dumnezeu, care au compus imnuri bisericești și au transmis lucrările lor posterității, pentru ca, prin cântarea și ascultarea lor, să înaintăm în comuniunea cu Dumnezeu.
Așa cum reiese din rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, cele mai importante lucrări ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, la nivelul protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor și schiturilor s-au desfășurat respectând prevederile programului cadru transmis de Cancelaria Sfântului Sinod tuturor eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române.
I. Activitatea administrativ-pastorală și economic-patrimonială
În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2023 au funcționat: 13 protoierii, 716 parohii (332 urbane și 384 rurale) și 46 filii, 35 mănăstiri și 7 schituri (42 unități monahale).
La parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară activitatea 1.165 clerici încadrați pe post (dintre care 1.095 preoți și 70 diaconi). 31 de preoți și 6 diaconi au fost hirotoniți în anul 2023.
În mănăstiri și schituri sunt 639 de viețuitori, din care 228 de călugări și frați și 411 de monahii și surori. Personalul clerical monahal este alcătuit din 141 de preoți (17 arhimandriți, 43 de protosingheli și 64 de ieromonahi) și 15 ierodiaconi (din care 2 arhidiaconi).
Au fost închinoviați un număr de 6 viețuitori și au fost săvârșite 4 tunderi în monahism. Doi monahi și nouă monahii au trecut la Domnul. Au fost numiți doi stareți (la Mănăstirea Zamfira și Schitul Sfânta Ana – Cota 1400).
La Centrul eparhial își desfășoară activitatea 21 clerici de mir încadrați pe post (9 preoți și 12 diaconi).
În cadrul eparhiei activează 117 preoți care asigură asistența religioasă și socială în diferite instituții: M.Ap.N. – 20, penitenciare – 5, M.A.I. – 6, S.P.P. – 1 și S.R.I. – 1, spitale – 48, unități de învățământ – 7, centre rezidențiale/de găzduire – 2, centre de plasament – 4, cimitire de stat – 15, alte instituții – 8.
În anul 2023, 7 clerici au fost primiți din alte eparhii, 2 clerici au plecat în altă eparhie, 17 preoți au fost pensionați, 21 preoți au fost îmbisericiți, iar 10 preoți au trecut la cele veșnice.
Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt 1.561 clerici de mir și 156 clerici de mănăstiri. Dintre clericii de mir, 1.303 clerici sunt încadrați pe post (1.165 clerici – la parohii, 21 clerici – la Centrul eparhial și 117 preoți asigură asistența religioasă și socială în diferite instituții), iar 258 clerici fiind îmbisericiți (dintre care 245 clerici pensionari).
În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost oficiate 16.174 botezuri, 8.242 cununii și 17.440 înmormântări.
Întrucât s-au făcut mai multe solicitări pentru acordarea de Sfinte Antimise unităților de cult, începând cu anul 2020 au fost inițiate procedurile necesare pentru imprimarea, confecționarea și sfințirea unor noi Sfinte Antimise.
În acest sens, au fost verificate și actualizate listele cuprinzând denumirea tuturor unităților de cult din eparhie, numărul bisericilor, paracliselor și capelelor, precum și hramurile care au fost acordate acestora, pentru Arhiepiscopia Bucureștilor fiind necesare 874 Antimise cu sfinte moaște. Au fost sfințite și oferite, împreună cu părticele din sfinte moaște ale unor sfinți mucenici, unităților de cult din eparhie în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial din data de 13 iunie 2023.
Preocuparea privind intensificarea activităților administrative și misionare a determinat înființarea a două parohii (parohia Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Domnești, în comuna Domnești, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, cu data de 1 septembrie 2023, și parohia Jercălăi, în orașul Urlați, județul Prahova, Protoieria Urlați, cu data de 1 ianuarie 2024) și înființarea a două filii (filia Gogeasca, satul Gogeasca, județul Prahova, Protoieria Vălenii de Munte, care a fost încadrată în Schema de funcții și personal a parohiei Târlești, Protoieria Vălenii de Munte, cu data de 15 februarie 2023, și filia Cozieni, satul Cozieni, comuna Găneasa, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, care a fost încadrată în Schema de funcții și personal a parohiei Piteasca, Protoieria Ilfov Sud, cu data de 1 mai 2023). De asemenea, au fost făcute demersuri pentru identificarea unor soluții concrete privind rezolvarea situației clericilor care nu locuiesc în parohie, acestea fiind implementate gradual, în funcție de distanța dintre domiciliul clericului și parohia unde activează; în anul 2023 au fost rezolvate 15 situații de navetism; s-au făcut propuneri de transfer pentru unii preoți harnici din mediul rural la parohii din mediul urban, unde era necesară intensificarea activității; au fost soluționate situațiile a 5 clerici îmbisericiți, prin numirea în posturile clericale vacante de la parohii; au fost înființate posturi clericale noi la unele parohii.
În contextul perfecționării continue a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, în toate protoieriile au fost organizate conferințe administrative, precum și cercuri pastoral – misionare ale preoților.
Totodată, au fost organizate Cursurile pastoral – misionare pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei.
În conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod nr. 5121/2023, privind actualizarea Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale de către personalul clerical, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat, pentru prima dată, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale pentru clericii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, potrivit unor prevederi speciale.
La aceste cursuri s-au înscris 86 de clerici (54 clerici la cursurile pentru obținerea gradului clerical Definitiv, 22 clerici la cursurile pentru obținerea gradului II clerical și 10 clerici la colocviul de admitere în vederea obținerii gradului I clerical): 74 de clerici din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, 12 clerici din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei. În urma celor două probe, în ziua de joi, 28 septembrie 2023, toți cei 86 de clerici au promovat.
Pentru activități meritorii, în anul 2023, au fost acordate ranguri bisericești, distincții sau ordine patriarhale, mitropolitane și eparhiale, de onoare și de vrednicie pentru 140 clerici de mir, personal monahal și unități de cult. De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, au fost acordate peste 1000 de diplome omagiale și comemorative.
În anul 2023, a continuat proiectul de cercetare a fondului de bunuri culturale mobile aparținând Depozitului de conservare a bunurilor culturale mobile al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în vederea completării arhivei digitale și realizarea unei selecții a celor mai reprezentative obiecte deținute, fiind identificate și nouă manuscrise (sec. XVIII-XIX) care urmează a fi catalogate.
În urma vizitelor efectuate la colecțiile muzeale de artă bisericească din cuprinsul eparhiei, au fost stabilite unele măsuri și propuse planuri de acțiune pentru organizare sau reorganizare muzeală, cu prioritate a colecțiilor aparținând mănăstirilor mai importante, care au o vizibilitate mai mare și care înregistrează un flux crescut de vizitatori.
În cursul anului au fost finalizate mai multe proiecte de restaurare a unor ansambluri bisericești – monumente istorice, finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, între care: ansamblurile și bisericile mănăstirilor Căldărușani și Sitaru din județul Ilfov, Protoieria Ilfov Nord, biserica parohială Gherman, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, biserica Sfânta Treime – Măgureni I, județul Prahova, Protoieria Câmpina.
A continuat proiectul privind execuția vitraliilor pentru ferestrele bisericii Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Cernica (altar, naos și pronaos), vitraliile comandate fiind montate în biserica mănăstirii în cursul lunii septembrie.
Sub coordonarea Centrului eparhial, au fost executate și intervențiile de conservare – restaurare a componentelor artistice din piatră de la exteriorul pridvorului deschis al Paraclisului istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale (coloane pridvor, ancadrament ușă și ferestre paraclis, scară și mână curentă), proiectul tehnic de intervenție primind aviz favorabil din partea Ministerului Culturii.
La data de 31 decembrie 2023, erau înregistrate un total de 249 de unități de cult care au inițiat procedura pentru execuția unor lucrări de pictură din nou (în diferite tehnici: frescă, a secco, mozaic), restaurare a picturii, pictură icoane de catapeteasmă sau restaurare catapeteasm㠖 mobilier bisericesc sau alte tehnici, dintre care 158 reprezintă lucrări active, altele fiind lucrări suspendate din diferite motive sau întrerupte din cauza lipsei finanțării.
Au fost recepționate parțial sau definitiv 52 de lucrări de artă bisericească, dintre care 28 au fost recepții definitive pentru lucrări încheiate în cursul anului 2023.
În anul 2023 au continuat lucrările de construcție, consolidare, restaurare, renovare și întreținere la parohiile, mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și s-au început lucrări noi. Au fost în desfășurare la unitățile de cult lucrări de construire pentru noi locașuri de cult: biserici parohiale (22 urban, 19 rural), capele parohiale (5 urban,18 rural); Paraclis (4 urban, 3 rural), total 71 de șantiere.
De asemenea, au fost în desfășurare 46 de șantiere de consolidare/reparare/restaurare a edificiilor bisericești sediu administrativ protoierii, case parohiale, centre educaționale de parohii, centre sociale etc.
Cheltuielile au fost dimensionate în raport cu veniturile prevăzute în bugetul Centrului eparhial pe anul 2023.
Dintre obiectivele majore ale anului 2023, suportate din fondurile Arhiepiscopiei Bucureștilor, amintim:
2.739.900,78 lei alocați pentru obiectivul de investiții Centrul de Odihnă și Meditație (liturgică) din cadrul Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon;
1.807.686,87 lei alocați pentru construirea unui nou Altar de vară la Catedrala patriarhală;
665.968,93 lei alocați pentru lucrările de consolidare a gardului Reședinței Patriarhale (delimitare de Bd. Regina Maria);
TOTAL sume alocate la obiectivele enumerate: 5.213.556,58 lei.
Din contribuțiile unităților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor și ale Centrului eparhial, s-a susținut activitatea Radio Trinitas cu peste 800.000,00 lei și activitatea TV Trinitas cu aproximativ 2.000.000 lei.
Comparând sprijinul la salarizare primit de Arhiepiscopia Bucureștilor de la Bugetul de Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Primăria Municipiului București (9.474.368,00 lei), cu suma totală achitată de Arhiepiscopia Bucureștilor către Bugetul de Stat sub formă de impozite, rețineri salariale și T.V.A. (10.318.530,00 lei + 2.904.038,00 lei = 13.222.568,00 lei), rezultă că Arhiepiscopia Bucureștilor a plătit către Bugetul de Stat mai mult cu aproape 4.000.000 lei față de cât a încasat, adică mai mult cu aproximativ 40% față de cât s-a încasat.
Totodată, dintre realizările remarcabile ale anului 2023, amintim încasarea sumei de 2.604.408,00 lei de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (din care s-au achiziționat trei apartamente situate în Str. Sirenelor, nr. 63D, Sector 5, București).
În anul 2023, unitățile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor au sprijinit construcția Catedralei Naționale cu peste 7.000.000 lei.
Fabrica de lumânări Făclia Sfinților Români și Serviciul Colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au oferit suportul financiar major pentru întreg Centrul eparhial, ele fiind principalele surse de venituri constante în anul 2023.
La Fabrica de lumânări Făclia Sfinților Români s-au făcut demersuri pentru punerea în funcțiune a site-ului fabricii, privind primirea comenzilor de la parohii/eparhii, precum și punerea în funcțiune a sistemului de gestiune prin cod de bare, pentru gestiunile de materii prime și produse finite. S-a achiziționat și montat un sistem de panouri fotovoltaice.
Serviciul Colportaj a efectuat lucrările de reparații interioare exterioare la magazinul Odoare Sfinte II Ploiești. A înlocuit și centralele termice și a implementat un sistem de detecție a incendiilor. De asemenea, se organizează în prezent confecționarea unei hale pentru depozitare marfă.
Serviciul Colportaj are o creștere constantă a profitului, necesar pentru susținerea activităților Centrului eparhial.
La Centrul Cultural-Social Iustin Patriarhul au fost executate lucrările de înlocuire a șarpantei și a acoperișului clădirii Centrului.
Anul 2023 a reprezentat al patrulea an de dezvoltare susținută a activității societății Chivotul Mare în cadrul Sectorului Economic-Financiar. Astfel, prin măsurile implementate, s-au efectuat demersurile pentru extinderea activității societății în protoieriile Ploiești Nord, Ploiești Sud și Urlați, pentru contractarea lucrărilor funerare din cimitirele unităților de cult.
La Secția de vinificație Urlați, s-a intensificat fluxul tehnologic de procesare a strugurilor și de obținere a vinului pe soiuri și pe sortimente din categoria de vinuri cu „Denumire de Origine Controlat㔠(D.O.C.), vinuri cu „Indicație geografic㔠(I.G.) și vin liturgic, cu rezultate deosebite în ceea ce privește calitatea vinului obținut.
Cantitatea de vin livrată în anul 2023 a fost de 537.985 sticle și se constată faptul că distribuția de vin a crescut față de anii anteriori, fiind anul cu cele mai mari vânzări de vin.
Un aspect deosebit de important pentru anul 2023 l-a constituit crearea unui vin unic la nivel național, respectiv produsul Ierbar (Pelin de Jercălăi), un vin aromatizat cu un număr de 33 plante.
De asemenea, a fost lansată pe piață și o categorie de vin Ediție limitată cu sortimentele Sauvignon blanc fresh, Sauvignon blanc baricat, Chardonnay baricat, Merlot rozé, Fetească neagră baricat, Cabernet sauvignon baricat.
Totodată, s-a implementat proiectul intitulat „Modernizare și extindere unitate de producție vinificație – lucrări de construcții, instalații și dotări, realizare ziduri de sprijin și organizare de șantier – oraș Urlați, Județul Prahova”, aprobat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și finanțat în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu o valoare totală de peste 28.000.000 lei (70% finanțare nerambursabilă oferită de A.P.I.A., 30% contribuția Cooperativei Agricole „Via Domnului”).
Obiectivul principal al investiției este creșterea capacităților de producție și depozitare, modernizarea activității prin achiziția de echipamente și utilaje tehnologice noi și eficiente și, nu în ultimul rând, dezvoltarea și diversificarea activității Cooperativei Agricole „Via Domnului” prin amenajarea unor spații de prezentare și degustare.
II. Activitatea cultural-misionară și educațională
În anul 2023, au fost organizate conferințele pastoral-misionare semestriale, fiind abordată tematica stabilită la nivelul Patriarhiei Române. Conferințele au fost organizate cu participarea tuturor clericilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Aula Magna Teoctist Patriarhul din cadrul Palatului Patriarhiei.
Prin intermediul Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române, au fost mediatizate evenimentele culturale desfășurate în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. La solicitarea diferitelor posturi media laice din București, au fost întocmite și comunicatele de presă ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Lucrările apărute la Editura Cuvântul Vieții au fost promovate în spațiul digital prin intermediul site-ului Agenției de știri Basilica.ro și al Editurii Cuvântul Vieții, iar fizic, prin participarea la cele două mari târguri de carte organizate anual în București: Bookfest (24-28 mai 2023) și Gaudeamus (22-26 noiembrie 2023).
Dintre aparițiile editoriale amintim:
Cântarea liturgică ortodox㠖 harisma Duhului Sfânt. Antologie de articole și studii de imnografie și muzică bisericească, autor: Pr. lect. dr. Zaharia Matei.
Sfântul Ioan Damaschin, Texte alese, studiu introductiv de Arhid. lect. dr. Eugen Maftei, selecție texte și comentarii de Adrian Agachi;
Florilegiu patristic despre înțelepciune, selecție texte, introducere și comentarii de Pr. asist. dr. Alexandru Atanase Barna;
Clerici slujitori ai Catedralei patriarhale și ai Capitalei, autor: Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
Catedrala patriarhal㠖 mărturii epigrafice, autor: Mihai Grigoriu.
În anul 2023, redactorii revistei mitropolitane Glasul Bisericii au contribuit la editarea unei lucrări publicate la Editura Cuvântul Vieții: volumul Anton Pann. Repertoriul tematic al creației muzicale bisericești. I – Cântările Vecerniei și Utreniei, alcătuit de Preot lect. dr. Zaharia Matei.
În anul 2023, revista Glasul Bisericii a obținut indexarea ERIH PLUS, un motor de căutare care include peste 10.000 de jurnale academice. Odată cu această indexare, publicația va beneficia de un interes și de o vizibilitate mai mare, atât la nivel național, cât și internațional.
În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2022 – 2023 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 716 de studenți. La aceștia se adaugă 474 de masteranzi și doctoranzi.
În cadrul Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, specializarea Teologie Pastorală (înființată în anul 2017) sunt înscriși 88 de studenți.
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București se aliniază la standardele liceelor vocaționale, păstrându-și nealterat profilul său teologic și orientarea sa deosebită în registrul liceelor bucureștene.
În anul școlar 2022-2023, au fost înscriși 160 elevi, grupați în 8 clase. În clasa a IX-a s-au înscris pentru anul școlar 2023-2024 un număr de 43 elevi.
De procesul instructiv–educativ s-au ocupat 31 profesori (12 titulari, 4 suplinitori, 13 asociați, 1 pensionar și 1 detașat; 24 cu diferite grade didactice, dintre care 11 doctori în Teologie). Sub atenta îndrumare a profesorilor lor, elevii Seminarului Teologic Ortodox din București au participat la activități extrașcolare, precum și la manifestări cultural–educative.
Tot aici amintim că, în anul școlar 2022-2023, Școala Postliceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București, și-a desfășurat activitatea cu un efectiv de 290 elevi și 27 profesori.
De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise 90 eleve, grupate în 4 clase (IX-XII). În clasa a IX-a s-au înscris pentru anul școlar 2023-2024 un număr de 14 eleve.
De procesul instructiv–educativ s-au ocupat 17 profesori (3 titulari, 1 suplinitor, 13 asociați; 11 cu diferite grade didactice, dintre care un doctorand și un doctor în Teologie).
În anul școlar 2022-2023, disciplina Religie a fost predată de un număr total de 822 profesori (590 titulari și 232 suplinitori).
Dintre principalele activități legate de învățământul religios amintim:
Organizarea Concursului Național Catehetic Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului;
Etapa mitropolitană a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a XV-a.
De asemenea, dintre activitățile cu tinerii menționăm:
Organizarea de către A.S.C.O.R. București a mai multor conferințe în Postul Nașterii Domnului, diverse activități social-filantropice, a taberelor montane de tineret la mănăstirile Lainici, Azuga și la Centrul Pro Vita de la Valea Plopului, a concursului de eseuri ,,Oglinda”, a evenimentului ,,Seara românească”, precum și publicarea revistei ,,Schimbarea la față”;
Participarea la Marșul pentru viață 2023 – ,,Viitorul este pro-viaț㔠(25 martie 2023).
La nivelul Centrului eparhial au fost organizate, pe perioada verii, 8 serii de tabără pentru copii și tineri, sub egida „Tineri în Acțiune”, însumând 200 de beneficiari, care s-au bucurat de un program complex, cultural catehetic și recreativ. Tot în perioada iunie-septembrie 2023, prin intermediul proiectului de tineret „Pelerin prin cetatea Bucureștilor”, peste 250 de copii și tineri au beneficiat de trasee pietonale ghidate gratuite prin Capitală, aceștia fiind familiarizați cu istoria, cultura și spiritualitatea Bucureștilor. De asemenea, la nivelul Centrului Eparhial funcționează grupul de voluntari „Tineri în acțiune!”, în care activează 250 de persoane. Acestea se implică în mod constant și susținut în activități și proiecte cultural-catehetice și specifice mediului Bisericesc, inițiate atât de Centrul eparhial, dar și de diferite parohii.
III. Activitatea social-filantropică
În cursul anului 2023 activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor în domeniul social-filantropic a avut următoarele obiective:
Continuarea tuturor proiectelor de așezăminte sociale inițiate în vederea acoperirii deficitului de infrastructură socială existent la nivelul comunităților;
Menținerea proiectelor și programelor existente în prezent în domeniul social la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor;
Asigurarea participării la procesul de formare continuă în domeniul serviciilor sociale a personalului clerical și neclerical implicat în proiectele de asistență socială ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, inclusiv la nivelul unităților de cult.
Dintre cele mai importante proiecte de infrastructură socială inițiate la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor menționăm următoarele:
Proiectul de infrastructură socială care vizează extinderea, amenajarea și dotarea unei cantine sociale și a unui serviciu de îngrijire la domiciliu cu care Arhiepiscopia Bucureștilor, în parteneriat cu Protoieria Ploiești Nord – Parohia Bunavestire, a aplicat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup țintă persoane vârstnice, a intrat în faza de implementare. În prezent 80 de persoane beneficiază de sprijin în cadrul acestui proiect, dintre acestea 14 fiind beneficiare ale serviciului de îngrijire la domiciliu;
Lucrările de construcție la Centrul de zi pentru copii cu deficiențe de auz din București au continuat, fiind executate lucrări de aproape 500.000 euro până în prezent;
Proiectul Banca de alimente al Asociației Diaconia Filiala Sector 6 este în derulare, construcția imobilului în care urmează să funcționeze fiind deja într-un stadiu avansat de execuție;
În septembrie 2023 a fost inaugurată Policlinica socială stomatologică Zâmbet pentru toți, proiect implementat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 – DGASPC Sector 2 București care, până la sfârșitul anului a oferit servicii stomatologice în valoare de aproximativ 170.000 lei pentru 238 de pacienți aparținând grupurilor vulnerabile.
Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din București, str. Ilarie Chendi nr.12, este gata să fie deschis odată cu obținerea ultimelor avize. Pentru acest proiect, au fost realizate o serie de lucrări, investiția fiind în valoare de peste 100.000 lei.
Pe parcursul anului 2023, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat mai multe cursuri de formare pentru personalul angajat în domeniul asistenței sociale și pentru voluntarii implicați în activitatea caritabilă. Dintre acestea amintim cursul de Consilier în adicții, la care au participat preoți de caritate, și cursul de Îngrijitor la domiciliu pentru angajați, recomandați de unități de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor în perspectiva constituirii unei rețele de centre de îngrijire la domiciliu a Bisericii.
S-au acordat ajutoare pentru unitățile bisericești și persoanele aflate în dificultate în valoare de peste 13.000.000 lei, adică aproximativ 11% din totalul cheltuielilor realizate.
Valoarea ajutoarelor financiare acordate de la fondul Păstorul cel Bun este de aproximativ 300.000 lei, iar din Fondul Filantropia de peste 200.000 lei.
Valoarea ajutoarelor financiare cu caracter social acordate la nivelul unităților de cult este de aproximativ 8.000.000 lei.
Valoarea totală a produselor distribuite în cursul anului 2023 prin Programul Masa Bucuriei este de aproximativ 2.000.000 lei.
Cu sprijinul protopopiatelor și parohiilor din cuprinsul eparhiei în organizarea hramului Catedralei patriarhale Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost oferite 21.000 de pachete alimentare pelerinilor și 25.000 sticle de apă, în valoare de peste 250.000 lei.
În încheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor în multiplele sale activități pastorale, edilitare și social-filantropice în anul 2023. Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta cea bună.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 34, Ultimul acces: 2024-02-22 23:31:50